Cwestiynau Cyffredinol i Gyhoeddwyr

Rwyf am fod yn gyhoeddwr. Sut gall y Cyngor Llyfrau fy helpu?

Mae cyngor ar gael gan sawl Adran yn y Cyngor Llyfrau. Cysylltwch â’r Adran Grantiau yn y lle cyntaf trwy glicio ar ‘Cysylltu’ uchod ac fe all yr Adran eich cyfeirio at Adrannau eraill yn ôl y galw. Cliciwch ar ‘Grantiau’ uchod am fanylion pellach.

Rwyf yn gyfieithydd sydd wedi cyfieithu llyfr. Oes unrhyw grantiau ar gyfer cyhoeddi

Nid yw’r Cyngor Llyfrau yn cynnig grantiau yn uniongyrchol i gyfieithwyr. Ond, mae’n bosibl cael peth cefnogaeth i gyhoeddwyr tuag at waith cyfieithu (o’r Gymraeg i’r Saesneg, neu o unrhyw iaith i’r Gymraeg) trwy’r cynlluniau canlynol.

Cynlluniau ar gyfer Cyhoeddi yn Gymraeg

  • Grantiau Llyfrau Unigol
  • Grantiau Rhaglen
  • Taliadau i Awduron

Cynlluniau ar gyfer Cyhoeddi yn Saesneg

  • Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol
  • Grantiau Refeniw
  • Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron
  • Comisiynau Llenyddol Bach
Rwyf yn gyhoeddwr ond yn chwilio am help i hyrwyddo fy llyfr.

Mae’r Cyngor Llyfrau yn dyfarnu grantiau marchnata i hyrwyddo llyfrau Cymraeg a Saesneg (o Gymru), ond ddim ond dan amgylchiadau penodol, a gyda targedau penodol am beth sydd angen eu cyflawni.

Rwy’n rhedeg cylchgrawn neu wefan yn ymwneud a Chymru neu materion o Gymru. Oes unrhyw gefnogaeth ar gael i mi?

Mae grantiau cylchgronau a gwefan yn cael eu dosbarthu bob pedair blynedd drwy broses o dendro cyhoeddus a dan reolaeth panel penodol. Nid ydym yn gallu ystyried ceisiadau am grantiau rhwng y rhaglenni yma, ond mae modd ymgeisio am grant bach cylchgronau Saesneg.

Faint mor aml mae Panel Llyfrau Cymraeg yn cwrdd?

Mae’r panel yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn fel arfer: –

Panel Dyddiad Panel Dyddiad Cau Unigol Dyddiad Cau A
Mawrth Canol y mis Canol Ionawr Diwedd Ionawr
Mehefin Canol y mis Canol Ebrill Diwedd Ebrill
Tachwedd Canol y mis Canol Medi Diwedd Medi

OND y Panel fydd yn penderfynu ar ddyddiadau eu cyfarfodydd a gall y patrwm hwn newid. Bydd y dyddiadau cywir bob amser ar wefan y Cyngor ac yn y llythyr a ddaw ar ôl y Panel. Dylech edrych yma cyn gweithredu.

Beth yw’r dyddiadau cau ar gyfer derbyn bonws cyhoeddi llyfrau Cymraeg cyn y Nadolig?

Dyddiad cyhoeddi ar gyfer derbyn bonws, 27 Medi, 2019
Pob llyfr grant Nadolig i’w gyhoeddi erbyn 29 Tachwedd, 2019

Pwy sy'n cael gwneud cais am grant?

Yn gyffredinol, cyhoeddwyr yng Nghymru yn unig sy’n gymwys i dderbyn grantiau. Rhaid bod ganddynt raglenni cyhoeddi rheolaidd, neu gynlluniau cadarn i sefydlu rhaglen, a’r gallu i werthu eu cynnyrch trwy Gymru gyfan a thu hwnt. Nid yw awduron yn cael ymgeisio’n uniongyrchol ar gyfer grantiau gan y Cyngor Llyfrau. Gweler Gwybodaeth i Awduron.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru hefyd yn gweinyddu cynlluniau grantiau i lyfrwerthwyr. Gweler Gwybodaeth i Lyfrwerthwyr.

Sut mae'r drefn ymgeisio yn gweithio?

Dyfernir grantiau hyd at dair gwaith bob blwyddyn, ym Mawrth, Mehefin a Thachwedd, gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Cymraeg. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel arfer, ni chynigir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi a fwriedir. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer pob cynllun.

A yw Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau neu fenthyciadau ar gyfer prosiectau sy'n debyg o wneud elw?

Yn gyffredinol, cyfraniadau tuag at golledion disgwyliedig yw grantiau cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru. Nid yw’r Cyngor yn cynnig benthyciadau.

Ai Cyngor Llyfrau Cymru yw'r unig gorff sy'n rhoi grantiau i gyhoeddwyr?

Cyngor Llyfrau Cymru, bellach, yw’r brif ffynhonnell gymhorthdal ar gyfer cyhoeddiadau cyffredinol a chyhoeddiadau llenyddol yn Gymraeg. Y ffynonellau eraill y gall cyhoeddwyr wneud ceisiadau iddynt yw:

Yr Adran Addysg a Sgiliau (ADaS)
Dyma’r corff sy’n gyfrifol am gomisiynu deunydd addysgol Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC)
Mae gan y corff hwn raglen o gyhoeddiadau ar gyfer ysgolion a cholegau.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae’r corff hwn yn cynnig grantiau ym meysydd hyfforddi, cyfnewid rhyngwladol (trwy ei asiantaeth, Celfyddydau Cymru Rhyngwladol), gweithgarwch sy’n cyfuno nifer o’r celfyddydau, gweithgarwch cymryd rhan, amrywiaeth diwylliannol a rhai meysydd eraill. Nid yw’n ariannu cynhyrchu yn ymwneud â chyhoeddi.

Mae grantiau a chefnogaeth arall ar gael ar gyfer busnesau bychan yn gyffredinol. Gweler Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr? isod.

A yw'r Cyngor Llyfrau yn cynnig cefnogaeth i gyhoeddwyr ar wahân i'w gynlluniau grantiau?

Mae pob cyhoeddwr yng Nghymru yn rhydd i ddefnyddio’r gwasanaethau golygu, dylunio, cyfanwerthu a dosbarthu a ddarperir gan y Cyngor. Cliciwch yma am y manylion llawn.

Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr?

Gellir gweld manylion ynglŷn â sut i ddechrau fel cyhoeddwr rhaglen yng nghanllawiau ac amodau Grant Rhaglen y Cyngor. Yn ogystal â hynny, mae’r Publishers’ Association a’r Independent Publishers Guild yn cynnig gwybodaeth (llawer ohoni’n ddi-dâl) a gwasanaethau i’r sawl sy’n dymuno sefydlu a datblygu busnes cyhoeddi neu ddilyn gyrfa yn y maes. Mae Menter Ddiwylliannol www.cultural-enterprise.com yn cynnig cyngor busnes i gwmnïau a grwpiau diwylliannol a chelfyddydol yng Nghymru. Ceir gwybodaeth am grantiau, hyfforddiant a phob cymorth arall sydd ar gael i fusnesau bychain yn gyffredinol trwy gysylltu â www.businessconnect.org.uk.

Mae Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn gymdeithas ar gyfer cyhoeddwyr Cymraeg.